Wydminy, 13.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA OBECNOŚĆ

KORONAWIRUSA DLA PRACOWNIKÓW

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINACH

 

                        Dom Pomocy Społecznej w Wydminach zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Wydminach.

 

1. Zamawiający:

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Zbawieciela – Dom Pomocy Społecznej w Wydminach

Grunwaldzka 41, 11-510 Wydminy

NIP 845-17-47-834

 2. Tryb udzielenia zamówienia

Wartość zamowienia nie przekracza 30.000 euro wobec czego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) procedura zakupu nie podlega przepisom ustawy.

3. Postanowienia Ogólne:

 • Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 • Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 •  

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność koronawirusa dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy społecznej w walce z epidemia COVID- 19 w ramach projektu ,,Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 2. W zakres zamówienia wchodzi zakup i przeprowadzenie dwóch testów genetycznych wykonanych metodą RT- PCR na obecność koronawirusa dla 24 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wydminach z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób ze wzglądu na stan zatrudnienia w dniu przeprowadzania testu po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczna lub mailową,  .
 3. Usługa realizowana będzie w proponowanych terminach:

  a) Test w terminie 28.10.2020r.

  b) Test w terminie 16.11.2020r.

 4. Wykonawca pobiera materiał genetyczny od pracowników w budynku DPS w Wydminach przy ul. Źródlanej 2, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pomieszczeniu wskazanym przez upoważnionego pracownika zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa Zdrowia w publikacji ,, zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS- CoV-2 przez upoważnione osoby.
 5. Wyniki testów przekazane protokolarnie w terminie do 48 godzin od pobrania materiału genetycznego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 6. Wykonawca przed wykonaniem testów przekaże wykaz osób, które będą wykonywać testy.
 7. Wspólny słownik zamówień (CPV):

73.11.10.00-3 Laboratoryjne usługi badawcze.

Ilość testów

(szt)

Liczba pracowników

2

24

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty i rabaty.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Miejsce wykonania zamówienia:
  Dom Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy
 • Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie do 28.10.2020 r.

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca określi łączna cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty (załącznik nr 1A) ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

7. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto- 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)
 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru :

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt.

8. Forma, termin i miejsce składania ofert oraz termin otwarcia ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 oraz 1 A do zapytania ofertowego)
 2. Oferty należy składać pisemnie na adres : Dom Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie wpoufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  z dopiskiem: Zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność koronawirusa dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wydminach  do dnia 28.10.2020r. do godziny 12:00,
 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby do tego upoważnione.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2020r o godz. 12.30 w Siedzibie Zamawiającego.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

10. Osoby wyznaczone do kontaktów

Dolecka Maria tel. (87) 420 91 63 (wewn. 28)

11. Postanowienia ogólne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Załączniki:

    1) formularz ofertowy załącznik  nr1

    2) szczegółowa kalkulacja cenowa załącznik nr. 1A 

    3) projekt umowy załącznik nr 2

    4) klauzula informacyjna załącznik nr. 3

13. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:

Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym.                                 

                Zatwierdził:

Dyrektor – Dolecka Maria